Zingce Ndalo-Entle Ntengo

Name: Zingce Ndalo-Entle     Surname: Ntengo     D.O.B: 2013/03/01     Languages: IsiXhosa

Category: males/ male/ baby/ boy     Black/ African